top of page

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening zoals het aanbieden van (gratis) traject(en) verwerken wij persoonsgegevens. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je hoe wij met jouw persoonsgegevens en data omgaan. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met onze privacyverklaring.

 
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wij verwerken jouw gegevens als je gegevens aan ons verstrekt. Dit kan zijn door contact met ons op te nemen via één van de contactopties op de website of persoonlijk. Daarnaast verwerken wij de gegevens die je invult tijdens het gebruiken van een van onze diensten waaronder de (gratis) assessments en het een van onze (gratis) trajecten.

We slaan de volgende gegevens op:

  • voor- en achternaam;

  • telefoonnummer;

  • email;

  • assessment(s);

  • profiel resultaten;

  • (digitaal) schriftelijke communicatie (mail, antwoorden die voortvloeien uit het traject)

  • ingevulde coaching instrumenten.

 

Het kan voorkomen dat wij jouw gegevens verkrijgen wanneer je via jouw werkgever wordt opgegeven voor een van onze diensten. Jouw werkgever heeft jou hierover geinformeerd en door gebruik te maken van onze diensten verleen jij toestemming voor het opslaan van jouw persoonsgegevens. Naast eerdergenoemde gegevens kunnen daardoor ook overige gegevens worden opgeslagen die door jouzelf en/of werkgever worden aangeleverd zoals een website, bedrijfsnaam, andere zakelijke gegevens (bijvoorbeeld jouw functie, expertisegebied), bedrijfs- en/of teamgrootte.

DOELEN VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Jouw gegevens worden verwerkt met als doeleinden het voorbereiden, produceren, organiseren en/of leveren van trajecten ten behoeve van team en/of persoonlijke ontwikkeling, beantwoorden van vragen die via de mail en/of contactformulier zijn gesteld, het opmaken van offertes en facturen, etc. Daarmee is de grondslag voor het opslaan van persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst en/of met jouw toestemming.

 
BEWAARTERMIJN

Wij bewaren jouw gegevens voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien wij bepaalde gegevens gebruiken ten behoeve van interne analyses anonimiseren wij deze. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijnen gelden, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

DERDEN

We verkopen geen gegevens aan derden. Om onze diensten te kunnen leveren maken we gebruik van service leveranciers. Een deel van de gegevens en/of data wordt daardoor verwerkt door een specifieke service leverancier en/of gedeeld tussen deze specifieke service leverancier en ons. Deze service leveranciers verwerken deze gegevens en/of data zodat zij de service kunnen leveren die is afgesproken met elkaar.

 

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens veilig op te slaan en te bewaren en vragen ook aan de partijen met wie we samenwerken dit te doen. Wij blijven onze technische en organisatorische maatregelen altijd herzien en verbeteren.

 

BIJ MISBRUIK EN/OF DIEFSTAL

Wij doen binnen onze mogelijkheden er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Natuurlijk is het ook jouw verantwoordelijkheid om je account goed te beveiligen, door een goed wachtwoord te gebruiken.

 

RECHTEN

Mocht de grondslag van het verwerken van jouw persoonsgegevens jouw toestemming zijn, dan heb je altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij jouw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een inzageverzoek indienen.

 

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@pinecone.day, Tot slot heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen, dit kan ook via bovengenoemd e-mail adres.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

bottom of page