top of page

Algemene voorwaarden

Versie: 221026

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als je van ons (Pinecone) een dienst of product hebt afgenomen.  

Wij adviseren je daarom deze voorwaarden en onze privacy verklaring goed te lezen.

 

Begrippenlijst

Pinecone: Dao Development B.V. met als handelsnaam Pinecone, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Kabelweg 57 1014 BA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70681937.

jij: onze klant.

dienst: onze trajecten

producten: onder anderen (maar niet gelimiteerd tot) onze video’s, reports, assessments, digitale assistent en online coaching

Acceptatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Pinecone. Voordat je bij ons een dienst of product hebt afgenomen, heb je de mogelijkheid gehad de algemene voorwaarden te kunnen downloaden. Vervolgens heb je deze algemene voorwaarden geaccepteerd. Daarmee zijn ze van toepassing op de overeenkomst die jij met ons hebt afgesloten.

 

Onze klant

Als onze klant voldoe je aan deze vereisten:

  1. jij bent meerderjarig;

  2. jij bent handelingsbekwaam en handelingsbevoegd;

  3. jij hebt voldoende financiële middelen om onze producten en diensten te kopen.

Wij behouden ons altijd het recht voor om je te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

Prijs

Als je gebruik wilt maken van onze diensten en/of producten ben je ons een vergoeding verschuldigd (uitzondering hierop zijn onze gratis versies van onze dienst en producten). Alle prijzen zijn inclusief BTW. De prijs voor onze diensten en producten staan vermeld op de website. Je moet deze prijs betalen na het aangaan van de overeenkomst ook als je niet van onze dienst of product gebruik hebt gemaakt.

 

Gebruiksrecht

Als je met ons een overeenkomst sluit krijg je een gebruiksrecht op onze diensten en producten voor de duur van de overeenkomst. Eindigt de overeenkomst om welke reden dan ook, dan eindigt ook het gebruiksrecht. Het is niet de bedoeling dat je met jouw inlog toegang geeft aan en gebruik laat maken van onze dienst door anderen. Wij kunnen dit zien in onze systemen als dit gebeurt. Wanneer dit gebeurt zullen wij dit gebruik inclusief boete in rekening brengen voor een totaalbedrag van maximaal dubbel de kosten van de dienst of product.

 

Betalingen

Jij koopt onze dienst in termijnen (enkel mogelijk met je creditcard) of als bedrag ineens. Mocht het om een of andere reden niet lukken om te betalen, dan sturen wij een aanmaning met een nieuwe betalingstermijn. Mocht je na deze termijn nog steeds niet betalen dan zijn wij gerechtigd ons contract met jou te beëindigen en;

  1. maken wij de eindafrekening op en brengen wij het resterende en verschuldigde bedrag plus eventuele meerkosten in rekening.

  2. hebben wij de mogelijkheid om na één aanmaning een incassobureau in te schakelen en kunnen we de volgende kosten op jou verhalen: vertragingsrente van 2 % per jaar, 50 euro administratiekosten en daarnaast de wettelijk vastgelegde kosten in het geval van incasso.

 

Vertrouwelijkheid

Wij behandelen alles wat jij invult in de assessments en bespreekt in de online coaching sessies als vertrouwelijk.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op Pinecone zijn en blijven te allen tijde rusten bij Pinecone – of, indien van toepassing, leveranciers van Pinecone.

 

Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om onze diensten en opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren, maar het kan zijn dat er iets misgaat. In dat geval zijn wij slechts aansprakelijk voor de nakoming van onze verplichtingen die wij op grond van onze overeenkomst met jou zijn aangegaan. Dit hebben wij gelimiteerd tot het bedrag dat jij hebt betaald voor de product/dienst die wij aan jou hebben geleverd.

 

Persoonsgegevens

Wij verwijzen je door naar onze privacyverklaring.

 

Herroepingsrecht

Je hebt altijd het recht om de overeenkomst met ons binnen 14 dagen te annuleren. Daar hoef je geen redenen voor op te geven. Deze termijn gaat in vanaf de dag van de betaling. Dit kan door ons te mailen via het contactformulier op de website. Als blijkt dat jij in deze 14 dagen meer dan 10% van het traject/dienst hebt doorlopen of al volledig van onze dienst gebruik hebt gemaakt, dan geldt het herroepingsrecht niet.

Opzegging

Als je je niet houdt aan de tussen ons gemaakte afspraken of indien je de algemene voorwaarden hebt overtreden, of indien je je anderszins niet gedraagt als een goede klant, dan kunnen wij het abonnement zonder opzegtermijn opzeggen.

 

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

Bevoegde rechter

De rechtbank Amsterdam is bevoegd.

bottom of page